Vragen? Bel: +(31) (0)321-336962 
Winkelwagen(0) € 0,00

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Inhoudsopgave

 
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Het aanbod
Artikel 5 De overeenkomst
Artikel 6 Herroepingsrecht
Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 
Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 
Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 11 De prijs
Artikel 12 Nakoming en extra garantie
Artikel 13 Levering en uitvoering
Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 Betaling
Artikel 16 Klachtenregeling
Artikel 17 Geschillen
Artikel 18 Branchegarantie

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
    en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale
    inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van
    een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
     handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
    en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument
    of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
    manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het
    doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
    informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
    overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten,
    (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument
       wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
       producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst
       uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
       afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
      modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
       een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven
       te zijn samengekomen.
 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: antislipschoenen handelend onder de naam/namen: antislipschoenen.nl

Vestigings- adres
Lindenlaan 33
8253AC Dronten

Telefoonnummer Webshop: 0031 (0)321-336962 b.g.g. 0622378731

Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Op zaterdag zijn wij gesloten

E-mailadres: info@antislipschoenen.nl

KvK-nummer: 52925161

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
    tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene
    voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
    mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
    lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
    voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
    zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden
    opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
    voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
    algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
    verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
    toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
    dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
    toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
    beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
    nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
    digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
    beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
    maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
    producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
    aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
    verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
    van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
    voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
    ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
    aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan
    de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
    en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
    zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
    ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
    betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
    voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
    van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
    gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
    te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
    consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument
    op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
     meesturen:
          a.  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
               terecht kan;
          b.  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
               gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
               herroepingsrecht;
          c.  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
          d.  de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor
               zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
               uitvoering van de overeenkomst op afstand;
          e.  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
               van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
          f.   indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
    eerste levering.
 

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
    een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
    consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
    verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
    consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
       a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop
           de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
           ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
           wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
           levertijd weigeren.
   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
       waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
       onderdeel heeft ontvangen;
   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
       de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
       ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
     inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van
     redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
     maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht
    of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden
    na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
    bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
    verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
    de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
     zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
     kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de
     consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
     mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
     van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
    hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
    herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
    door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
    ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
    zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
    ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
    consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
    voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
    mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke
    en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
    consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
    ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
    aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te
    dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
     dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in
     een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument
     de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis
     dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de
     volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas
    of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid,
    of tot levering van stadsverwarming, indien:
   a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
        kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
   b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van
       gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.  
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
    materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
   a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
       de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
   b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
   c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.      
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
    overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze
     mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
    door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch
    binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de
    ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het
    product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,
    naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
    gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos
    voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
    standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet
    terug te betalen.
 

ARTIKEL 10 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
    waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
    voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
     verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de
     ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de
     mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een
     veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of
     diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
       overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;  
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
    een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
    goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde
    datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en
     die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of
     die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
    om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
      maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke
      waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed
      heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
       levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
     producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
     veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
    gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
    op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
    eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
     toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
     toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
        waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 

ARTIKEL 12 - NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIES

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
    de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
    bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
    wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer
    er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
    beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
    overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is
    tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
     importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent
     die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de
     nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
    nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen
    tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
    gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
    zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
    dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging
    vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
    uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst
    heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
    ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
    heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
    moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
    bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

ARTIKEL 14 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
    geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
    opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
    opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
    geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
    tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
    opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
       bepaalde periode;
   b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
    van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden
    verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
    die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
    worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
    verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn
    van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
     van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als
    de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
    De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,
    maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
    tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
    nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
    stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
    overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij
    de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
    verzetten.
 

ARTIKEL 15 - BETALING

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de
     door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan
     van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten
     van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt
    deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
    ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden
    nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
    bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
    desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
    plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
    onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door
    de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn
    van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het
    uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
    wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
    buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen
    maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,-
    en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele
    van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 

ARTIKEL 16 - KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
    de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
    consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
    ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
    de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
    vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
    van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
    verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden
    ingediend via een mail naar : info@antislipschoenen.nl .
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van
     de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
     geschillenregeling.
 

ARTIKEL 17 - GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
     voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 

ARTIKEL 18 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.